Help2Pay: การบำรุงรักษาเว็บไซต์ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรียนคุณลูกค้าทุกท่าน! ระบบชำระเงิน Help2Pay ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาที่กำหนดในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 กระบวนการจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 10:00 น. (เวลาไทย), และระยะเวลาในการทำงานจะอยู่ในระยะเวลา 120 นาที กรุณาทำการวางแผนการโอนเงินของท่านโดยพิจารณาข้อมูลดังกล่าว”ขอบคุณค่ะ Best regards,ONEBID team

Читать далее »