Сompany news

Help2Pay: การบำรุงรักษาเว็บไซต์ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

24.05.2024

เรียนคุณลูกค้าทุกท่าน!

ระบบชำระเงิน Help2Pay ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการบำรุงรักษาที่กำหนดในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

กระบวนการจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 10:00 น. (เวลาไทย), และระยะเวลาในการทำงานจะอยู่ในระยะเวลา 120 นาที

กรุณาทำการวางแผนการโอนเงินของท่านโดยพิจารณาข้อมูลดังกล่าว”
ขอบคุณค่ะ

Best regards,
ONEBID team