Сompany news

Help2Pay: bảo trì ngày 21/12

15.12.2023

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo về lịch bảo trì vào ngày 21 tháng 12 năm 2023.
Quy trình sẽ được thực hiện từ 8:00 đến 10:00 giờ (GMT+8) và thời lượng sẽ là 120 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển khoản của bạn.

If you still have questions, please contact our customer support.
You can contact us via Telegram, Whatsapp or by email at info@onebidasset.com

Regards,
ONEBID