Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 17 tháng 1 năm 2024

11.01.2024

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 17 tháng 1 năm 2024.
Thủ tục sẽ được thực hiện từ 08:00 sáng đến 11:30 sáng (GMT+8) và thời lượng sẽ là 3,5 giờ.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

Best regards,
ONEBID Team