Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 8 tháng 5

06.05.2024

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 8 tháng 5 năm 2024.
Quy trình sẽ được thực hiện từ 08:00 sáng đến 10:00 trưa (GMT+8) và thời lượng sẽ là 120 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

Best regards,
ONEBID team