Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 15 tháng 11

10.11.2023

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 15 tháng 11 năm 2023.
Quy trình sẽ được thực hiện từ 10:00 sáng đến 12:00 trưa (GMT+8) và thời lượng sẽ là 120 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

If you still have questions, please contact our customer support.
You can contact us via Telegram, Whatsapp or by email at info@onebidasset.com

Regards,
ONEBID