Сompany news

Giới thiệu đòn bẩy thả nổi

28.02.2024

Kính gửi Quý khách!

Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, đòn bẩy thả nổi sẽ được
cài đặt trên tài khoản thực Standard, ECN và PRO. Chi tiết về điều kiện ký quỹ có thể được
tìm thấy bằng cách theo liên kết.

Vui lòng sắp xếp và tận dụng những thay đổi này khi lập kế hoạch chiến lược giao dịch của bạn.

Best regards,
ONEBID team