Сompany news

Chúng tôi đang cải thiện dịch vụ cho bạn!

08.03.2024

Kính gửi Quý khách!

Để cải thiện chức năng của Tài khoản cá nhân của bạn, chúng tôi đã lên kế hoạch cập nhật. Công việc bảo trì sẽ được thực hiện từ ngày 9 tháng 3 đến 21:00 GMT. Trong thời gian này, Tài khoản cá nhân của bạn sẽ tạm thời không khả dụng.

Nhóm của chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn tất quá trình cập nhật và cung cấp cho bạn phiên bản cải tiến của Tài khoản cá nhân của bạn trong khung thời gian đã chỉ định.

Chúng tôi đang cải thiện dịch vụ cho bạn!

Cảm ơn bạn đã hiểu biết.